Duokopt_600_DKNOIS

Hvordan virker Duokopt®?
Duokopt® består af to komponenter: Dorzolamidhydrochlorid og timololmaleat. Hver af de to komponenter nedsætter forhøjet intraokulært tryk ved at reducere kammervæskesekretionen, men ved forskellige virkningsmekanismer.1 


Indikationer:
Duokopt® er indiceret til behandling af forhøjet intraokulært tryk (IOP) hos patienter med åbenvinklet glaukom eller pseudoeksfoliativt glaukom, når topikal beta-blokker monoterapi ikke er sufficient.1

 

Hvordan doseres Duokopt®?
Dosis er én dråbe Duokopt i (konjunktivalsækken) i de(t) berørte øje(ne) to gange dagligt.
Dette lægemiddel er en steril opløsning, som ikke indeholder konserveringsmiddel.1

Pædiatrisk population
Kombinationen dorzolamid/timolols virkning hos børn i alderen 0 til 18 år er ikke klarlagt.1

Ældre
Dosisjustering er ikke påkrævet.1

 
Hvilke bivirkninger har Duokopt®?
Følgende bivirkninger er rapporteret med kombineret dorzolamid/timolol uden konserveringsmiddel eller et af indholdsstofferne enten under kliniske undersøgelser eller efter markedsføring: Meget almindelige: Brænden og svien, dysgeusi. Almindelige: Hovedpine, konjunktival injektion, sløret syn, korneal erosion, øjenkløe, tåreflåd, øjenlågsinflammation, øjenlågsirritation, tegn og symptomer på okulær irritation inklusive blefaritis, keratitis, nedsat følsomhed i cornea, og tørre øjne; sinusitis, kvalme, asteni/træthed. Ikke almindelige: Depression, svimmelhed, synkope, iridocyclitis, synsforstyrrelser inklusive refraktive ændringer (i nogle tilfælde pga. seponering af miotisk behandling), bradykardi, dyspnø, dyspepsi, urolithiasis. Sjældne: Tegn og symptomer på systemiske allergiske reaktioner herunder angioødem, urticaria, pruritus, udslæt, anafylaksi; insomni, mareridt, hukommelsestab, paræstesi, stigning i tegn og symptomer på myasthenia gravis, nedsat libido, cerebrovaskulær hændelse, cerebral iskæmi, irritation herunder rødme, smerte, skorpedannelse på øjenlågene, forbigående myopi, kornealt ødem, okulær hypotoni, choroidalløsning (efter filtrationskirurgi), ptose, diplopi, tinnitus, brystsmerter, palpitationer, ødem, arytmi, kronisk hjerteinsufficiens, hjertestop, hjerteblok, hypotension, klaudikation, Raynaud's fænomen, kolde hænder og fødder, åndenød, respirationsinsufficiens, rhinitis, sjælden bronkospasmer, epistaxis, bronkospasmer (fortrinsvis hos patienter med eksisterende bronkospastisk sygdom), respirationsinsufficiens, hoste, halsirritation, tør mund, diarré, kontaktdermatitis, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, alopecia, psoriasislignende udslæt eller forværring af psoriasis, systemisk lupus erythematosus, Peyronies sygdom. Ikke kendt: hypoglykæmi, atrioventrikulært blok, hjertesvigt, mavesmerter, opkastning, hududslæt, myalgi, seksuel dysfunktion.1

 

Kan Duokopt® anvendes under graviditet?
Duokopt® bør ikke anvendes under graviditet.1

Dorzolamid
Der foreligger ikke tilstrækkelige kliniske data for brug af dorzolamid hos gravide kvinder. Hos kaninafkom havde dorzolamid teratogenetisk virkning, når moderen fik toksiske doser dorzolamid.1

Timolol
Der foreligger ikke tilstrækkelige data for brug af timolol hos gravide. Timolol bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt. For at reducere den systemiske absorption.1

 

Kan Duokopt® anvendes ved amning?
Det vides ikke, om dorzolamid udskilles i modermælk. Hos diegivende rotter, der fik dorzolamid, sås der formindsket vægtøgning hos afkommet.
Betablokkere udskilles i modermælk. Ved terapeutiske doser af timolol som øjendråber er det ikke sandsynligt, at tilstrækkelige mængder vil være til stede i modermælken til at forårsage kliniske symptomer på betablokade hos spædbarnet. For at reducere den systemiske absorption. Hvis behandling med Duokopt er påkrævet, anbefales amning ikke.1

 

Kontraindikationer:
Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Reaktiv luftvejssygdom, inklusive astma bronkiale eller astma bronkiale i anamnesen, eller svær, kronisk, obstruktiv lungesygdom. Sinusbradykardi, syg sinus-syndrom, sinoatrialt blok, atrioventrikulært blok grad II eller III, der ikke kontrolleres med pacemaker, åbenlyst hjertesvigt, kardiogent shock. Svær nyreinsufficiens (kreatinin clearance < 30 ml/min) eller hyperkloræmisk acidose.1

 

Forsigtighedsregler:
Hvis der opstår tegn på alvorlige reaktioner eller overfølsomhed, seponeres brugen af dette produkt. Hos patienter med kardiovaskulære sygdomme (f.eks. koronar hjertesygdom, Prinzmetals angina og hjertesvigt) og patienter i hypotensionsbehandling bør behandling med beta-blokkere vurderes meget nøje, og behandling med andre aktive substanser bør overvejes. Patienter med kardiovaskulære sygdomme bør monitoreres for tegn på forværring af disse sygdomme og bivirkninger. Duokopt bør anvendes med forsigtighed hos patienter med: hjerteblok af første grad, svære perifere kredsløbsforstyrrelser/-sygdomme (dvs. alvorlige former for Raynauds sygdom eller Raynauds syndrom), mild/moderat kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), leverinsufficiens, nyreinsufficiens, spontan hypoglykæmi, labil diabetes, korneale sygdomme. Respiratoriske reaktioner, herunder dødsfald på grund af bronkospasmer hos patienter med astma, er blevet rapporteret efter administration af nogle oftalmologiske beta-blokkere. Lokale bivirkninger i øjnene svarende til de, der er rapporteret i forbindelse med brug af dorzolamidhydrochlorid øjendråber, er set ved brug af dette lægemiddel. Hvis sådanne reaktioner observeres, bør det overvejes at seponere behandling med Duokopt. Under behandling med betablokkere kan patienter, med atopi eller svær anafylaksi over for forskellige allergener i anamnesen, reagere kraftigt på gentaget eksponering for sådanne allergener og ikke respondere på den typiske dosis adrenalin til behandling af anafylaktiske reaktioner. Patienter med calculus renis i anamnesen kan have  en øget risiko for urolithiasis, mens dette lægemiddel bruges. Beta-blokkere kan også maskere tegn på hyperthyreoidisme. Abrupt seponering af behandling med beta-blokkere kan forværre symptomerne. Beta-blokerende oftalmologiske præparater kan blokere systemiske beta-agonistiske virkninger af f.eks. adrenalin. Anæstesiologen bør informeres, når patienten får timolol. Behandling med beta-blokkere kan forværre symptomerne på myastenia gravis. Der er rapporteret kornealt ødem og irreversibel korneal dekompensation hos patienter med allerede eksisterende kronisk korneadefekt og/eller intraokulær operation i anamnesen under behandling med dorzolamid. Der er øget risiko for udvikling af kornealt ødem hos patienter med lavt antal endotelceller. Choroidalløsning har været rapporteret ved samtidig administration af vandig tryksænkende behandling (f.eks. timolol og acetazolamid) efter filtrationsprocedurer. Som ved brug af andre antiglaukommidler er der hos nogle patienter rapporteret formindsket respons på oftalmologisk timololmaleat efter langvarig behandling. Dette lægemiddel er ikke undersøgt hos patienter, der bruger kontaktlinser og hos patienter med akut snævervinklet glaukom. Brug af Duokopt kan medføre positive resultater i dopingkontrol.1

 

Referencer:
 1. Duokopt® produktresumé

Instruktionsfilm EASYGRIP®

Sådan gør du flasken klar til brug første gang

instr_duokopt_empty

Læs indlægssedlen i pakningen.

instr_duokopt_2och1

Vask hænderne grundigt før hver brug.

instr_duokopt_3och5

Hold flasken lodret. Kontrollér at beskyttelseshættensforsegling er ubrudt. Skru derefter hættenaf med et fast tag.

instr_duokopt_4och2

Hold flasken lodret, og tryk ned flere gange for at aktivere pumpemekanismen, til den første dråbe visersig. Det gælder kun første gang du bruger flasken og er ikke nødvendigt ved senere brug.


Daglig brug

instr_duokopt_2och1

Vask hænderne grundigt, og fjern hætten. Undgå at røre flaskespidsen.

instr_duokopt_4och2

Placer tommelfingeren på tappen øverst på flasken, pegefingeren i bunden af flasken og langfingeren på tappen i bunden af flasken. Vend flasken på hovedet.

instr_duokopt_0och3

Bøj hovedet lidt tilbage og hold flaskespidsen lodret over øjet. Træk det nederste øjenlåg nedad med den anden hånds pegefinger. Flaskespidsen må ikke røre ved fingre eller øjne. Tryk kort og fast på flasken. Automatisk dosering frigiver en dråbe ved hvert tryk.

instr_duokopt_0och4

Luk øjet i ca. 2 minutter og tryk en fingerspids ind mod øjenkrogen for at afklemme tårekanalen.

instr_duokopt_3och5

Sæt beskyttelseshætten på flaskespidsen 5 straks efter brug.